Образование

Добар Почеток – 2010-2012

Донатор – Европска Комисија

Имплементатор – РЕФ во соработка со НВО ,,КХАМ“ – Делчево

Цел – Долгорочна и ефективна поддршка на ромски деца од 0-6 години во фаза на ран детски развој

2006-2010   „Инклузија на деца Роми во предучилипни установи“

Донатор – РЕФ, МТСП, Општина Делчево, Општина Виница

Имплементатор – НВО ,,КХАМ“ – ДЕЛЧЕВО

Цел: Вклучување на поголем број на деца Роми во предучилишните установи заради нивна адаптација и социјализација во општеството, како и обезбедување  подобри услови за нивно идно вклучување во понатамошно образование 

2011  инклузија на деца Роми во јавни детски приватни установи

Донатор: Реф

Имплементатор – НВО КХАМ – ДЕЛЧЕВО

Цел: Зголемување на бројот на вклучени деца Роми во предучилишно образование

,,Добар почеток“  2010-2012

Добар Почеток  – втора фаза – 01.11.2012 до 31.12.2013

Донатори –

Партнери – Реф

Директни партнери  – Општина Виница Општина Делчево и Општина Пехчево

Поддршка при вклучување на ромските деца во предучулишно образование

Дадена директна поддршка на 119 семејства

2013- обезбедена зимна облека за 90 деца во три локалитети

2013 – едукативен материјал за 90 деца во три локалитети

2013 – обезбедени 160 играчки во с.Црник

2013- надополнување на библиотеката со играчки ви детска градинак Виница со 70 различни играчки

2013 Отпочнување со ЈУАР СТОРИ  односно ао активност во која се избира мајка како позитивен пример која ги води следните средби на кои се обработува по еденн наслов – книга и им се приближува на мајките ромки односот кој треба да го имаат со своите деца при нивно едуцирање.

2016-2017  Подобрување на вработеноста кај Ромите преку образование и обука

Проектот е имплементиран во три компоненти

1 – Ран детски развој – вклучени 28 деца во 3 локалитети

2-   Докомплетиање на образованието  односно 36 лица се стекнаа со основно образование(од кои 11 лица се вработија во приватен сектор), а 28 лица се стекнаа со средно образование(од кои 8 уленици се вработија во приватни фирми, 3 ученика се вработија во болници како медицински сестри и 1 ученик се вработи како монтажер нс интернет во ВИП)

3 – Зајакнување на жената Ромка – одржани 46 едукативни работилници, 30 Мајки се стекнаа со зголемување на своите вештини за да бидат по конкурентни на пазарот на труд , изготвени се 60 кариерни планови и имплементирани се 18 ХСЦЛ сесии.

Back to top button