Кхам Делчево https://khamdelcevo.org.mk Невладина Организација Fri, 19 Feb 2021 17:22:49 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.2 https://khamdelcevo.org.mk/wp-content/uploads/2018/05/cropped-khamfavicon-32x32.png Кхам Делчево https://khamdelcevo.org.mk 32 32 Лична карта https://khamdelcevo.org.mk/%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/ Tue, 12 May 2020 10:51:43 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2481  

                                         ЛИЧНА КАРТА НА НВО „КХАМ“ – ДЕЛЧЕВО

 

Невладината организација „КХАМ“ (НВО „КХАМ“) од Делчево е невладина, непартиска и непрофитабилна органиација основана со слободна вољја и здружување на група група граѓани – ентузијасти  чија основна цел беше остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувањакако и заради вршење на дејности и активности за подобрување  и унапредување на социо-економските и образовните потреби на мргинализираните групи.

НВО „КХАМ“ е продолжение на Хуманитарното и добротворно здружение на ромите „КХАМ“ од Делчево кое е основано на 20.03. 1999 год. во кое членуват околу 90 членови повекето од ромска и македонска национаност.

 

ВИЗИЈА

Граѓаните во РМ се рамноправни, достоинствено вработени,  со остварено право на здравје и целосно вклучени во образовниот процес и останатите сфери на општественото живеење.

 

МИСИЈА

НВО “КХАМ” е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи да се ангажираат за да ги остварат своите здравствени права, да обезбедат подобро образовно ниво и подобра економска положба.Слушнете

Слушнете

ЦЕЛИ (долгорочни и краткорочни)

 

 

Долгорочни цели

 1. Остварувањето на човековите права и почитувањето на принципот на недискриминација
 2. Надминување на негативните наративи кон Ромите како работници и и подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот
 3. Зголемување на редовноста и подобрување на ниските резултати на ромските ученици во образовниот процес
 4. Доследна примена на здравствените права и примена на превентивните здравствените програми кај ромската заедница
 5. Вклучување на Ромите во важните општествени текови на локално и национално ниво

 

 

Краткорочни цели

 • . Промовирање на човекови права и заштита од дискриминација по етничка основа и расна профилираност преку зголемен степен на информираност на ромската заедница и маргинализираните групи за основните човекови права
 • Остварување на право на домување на маргинализираните групи со акцент на Ромите
 • Зголемување на вработливоста и вработеноста на Ромите и подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот преку надминување на негативните наративи и промоција на позитивни модели  на   работници Роми
 • Зголемен опфат на ромските деца во предучилишното образование  и зголемување на редовноста и подобрување на резултатите на ромските ученици од основното и средното образование, а преку подигање на свеста на родителите за важноста од образование на нивните деца
 • Афирмирање на ромската историја и култура
 • Имплементација на превентивните здравствените програми преку надминување на бариерите при остварување на првата на здравје и менување на негативните наративи за ромската популација
 • Вклучување и информирање на Ромите и маргинализираните групи со акцент на младите во креирање на политики на локално  и национално ниво

 

Целна група

 

 • Граѓаните на општините во Источна Македонија
 • Локалните власти и институции (МЦСР, АВРМ, ФЗО, Сектор за урбанизам, Министерство за транспорт и врски, Биро за развој на образование)од Источна Македонија
 • Локални, регионални, национални и меѓународни НВОи
 • Народен правобранител
 • Маргинализирани групи
 • Ромски информативен центар (РИЦ) Делчево
 • Ромски медијатори
 • Политички партии (со акцент на Ромски политички партии)
 • Младите од Источно-Брегалничкиот регион
 • Оделение за соработка и имплементација на Стратегијата и ЛАП за Роми
 • Кабинет на Министер без ресор и Национален координатор
 • Мали и средни претпријатија во регионот

НВО „КХАМ“ од Делчево до сега има реализирно повеке од 50 проекти од кои поважни се.

  ПРОЕКТИ

Назив на прект Донатор
1. “Компјутерски курсеви” Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС
2. ” Права на млади”  Фондација институт отворено општество-Македонија (ФИОOМ)
3. Кампања „ДОСТА Е“  ФИОOМ
4. Со демократија против насилство Институт за трајни заедници (ИТЗ)
5. -“Зајакнување на организациските капацитети” Амбасада на САД во Македојнија
6. Програма„Применето образование за млади Роми“ Македонски центар за межубародна соработка (МЦМС)
7. “Гласот на граѓаните” Фондација отворено општество Македонија (ФИООМ)
8. Курсеви за шиење УСАИД
9. “Летен камп” заврши МЦМС – ПОР
10. “Програма за сиромашните заедници” Институт за трајни заедници (ИТЗ)
11. “Талентираните млади Роми” Министерството за култура-Македонија
12. “Градење на капацитетите и децентрализација” Светска банка-Канцелариија Скопје
13. “Кажи Македонија” ФИООМ, ОХО и МЦМС
14. “Подобрување на образованието за младите Роми (ПОР)” МЦМС
15. “Бесплатни правна помош, правна култураи социјализација“ Адвокатите комора на Република Македонија
16. “Стручна обука за невработени жени Ромки” Програма за развој на заедниците (УСАИД)
17.  “Граѓанско советодавен центар ФИООМ
18. Електронско поврзување на НВО Секторот од Брегалничкиот регион Фондација Е- Македонија
19.    Борба за спречување на трговијата со луѓе” Отворена порта
20. “Реинтеграција на иселениците” Интернационална организација за Миграции (ИОМ)
21. “Ромите во акција против ХИВ / СИДА” ХОПС
22.  “Местото и улогата на Ромите во процесот на децентрализација” ФИООМ
23. „Пристап до информации од јавен карактер“ ФИООМ
24. „Еднакви образовни можности за децата Роми“ Холандска амбасада
25. „Улогата на НВО секторот во Источна Македонија“ Институт за трајни заедници (ИТЗ)
26. Ромски информативни центри (РИЦ)   (2007-2011) Министерство за труд и социјална политика (MТСП)
27. „Инклузија на децата Роми во јавните  предучилишни установи“ МТСП
28. „Институционален развој на ХДЗР – КХАМ“ Центар за институционален развој (ЦИРа)
29. „Презентирање на резултати “ Македонскиот институт за медиуми

( МИМ)

30. “Спречување на нелегалната  трговија на луѓе од, до и преку Бугарија и Македонија” Европска агенција за реконструкција (ЕАР)
31. „Жената Ромка заслужува повеке можности“ Ромска правна програма(РПП)
32. „Здрава Роми-активните граѓани“ ФИООМ
33. Годишна програма на НВО,, КХАМ “ Центара за институционален развој (ЦИРа)
34. „Обезбедување на бесплатни правни совети за ромската заедница од Ромите медијатори кои не се правници“ ЕСЕ / ФООМ
35. “Имунизација за Роми“ Институт отворено општество (ИОО) -Њујорк
36. -„Добар почеток“ Ромски едукативен фонд -Будимпешта (РЕФ)
37. Мониторинг на заедницата-Имунизација на Роми“ „Институт отворено општество (ИОО) -Њујорк
38. Пат кон кариерата-подобрување на вработувањето на жените од етничките малцинства од источниот регион- 1“ МРФП (Македонска развојна фондација за претпријатија)
39. „Право на здравствена заштита- воспоставување на параправна помош  во заедницата“ Институт Отворено Општество Македонија
40. „Пат кон кариерата-подобрување на вработувањето на жените од етничките малцинства од источниот регион- 2“ МРФП (Македонска развојна фондација за претпријатија)
41. „Коалиција на ромски невладини организации за борба против дискриминацијата на Ромите во Македонија на граничните премини“ Фондација Отворено Општество -PGF
42. Промени на негативните наративи за ефективно здравство на ромската зедница I, II и III ФООМ- Програма Јавно зздравје за Роми
43. .Институционална програма ЦИВИЦА Мобилитас (МЦМС)
44. Јавно и политичко учество на жената Ромка во соработка со Даја -Куманово Европски институт за демократија и човекови права  (EIDHR)

 

45. Зголемување учеството на жената Ромка на пазарот на труд во соработка со МРФП ЕУ-IPA Human recource Development 04 06 01

 

46. Подобрување на вработеноста на Ромите преку образование и обука во соработка со РЕФ ЕУ-IPA Human recource Development 04 06 01

 

47. Борба против бариерите за излез: Македонските Роми на граница –  во соработка со ЕПИ Ромска канацеларија за Инцијативи и Тенк Тинг фомд од Будимпешта

 

48. Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Република Македонија во партнерство со РРЦ

 

РЕФ -Будимпешта

 

49. Социјална Отчетност и правно ззајакнување на ромската заедница ФООМ
50. Активности преку учење ОСФ
51. Следење и известување за прекршување на правата на Ромите Германска амбасада в сорааботка со Хелсиншки комитет
52. Вклучување на децата-Роми во јавните општински установи-Детски градинки во РМ Министерство за труд и социјална политика
53. Мојот глас- мој избор ФОСИ/РИО Будимпешта
54. Воспоставување на правна преваленса од AIDS во РМ- Мобилна гиниколошка амбукланта ХЕРА
55. Правна и финансиска подршка ФООМ
56. Стратегија и стратешки планови за еднакви можности во општините Делчево, пехчево и Берово. Kvinna till Kvinna Foundation
57.  Нова шанса за нас (подготовка на програма за социјално активнисраање за образование на воззрсни)

 

Erazmus + Startegic partnership K2 +

 

Catégorie : Au soleil. Tag : hygiène intime. Quelle protection hygiénique choisir pendant ses règles. cialispascherfr24.com Voir l’article.

]]>
Работна верзија на Стратегија и Акциски план за за еднакви можности https://khamdelcevo.org.mk/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%81/ Mon, 15 Jul 2019 09:39:40 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2477 https://delcevo365.mk/2019/06/28/17748/?fbclid=IwAR2KGGmOhqPkbC5kP72XLgbaqSysX27xAWg0VFI909tX8JEpCygQZUQhkgc

Les groupes de patients présentant les antécédents cardiovasculaires suivants n’ayant pas été inclus dans les essais cliniques, l’utilisation du tadalafil est donc contre-indiquée chez :. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi. cialispascherfr24.com Le recueil des antécédents médicaux et un examen clinique doivent être réalisés afin de diagnostiquer la dysfonction érectile et d’en déterminer les causes sous-jacentes potentielles avant d’envisager un traitement pharmacologique.

]]>
Оглас за прием на млади волонтери https://khamdelcevo.org.mk/2458-2/ Mon, 04 Mar 2019 11:15:47 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2458 Врз основа на Програмата за Волонтерство на НВО КХАМ Делчево и Правилникот за работење на извршната канцеларија, а во согласност со Статутот на НВО КХАМ Делчево, извршниот директор распишува

Оглас за прием на млади волонтери

 Програмата  за волонтерство на НВО КХАМ Делчево има за цел да допринесе за унапредување на вредностите на волонтерството согласно мисијата на КХАМ како организација која ја поттикнува солидарноста, толеранција и почитувањето  на различностите,  заедништво и хуманоста.

Пријавувањето ќе трае од 05.03.2019 до 11.05.2019 година. Пријавените кандидати ќе бидат интервјуирани од комисија составена од НВО КХАМ.

Prix du cialis en europe. Un seul mot peut décrire mes impressions au sujet de Viagra: “WOW. cialispascherfr24 Un Cadeau Offert pour toute commande Assurez-vous de votre possibilités sexuelles avec le Cialis Générique, qui peuvent être achetés sans ordonnance.

]]>
„Со креирање на Стратегја и Локални Акциски Планови, до еднакви можности за мажите и жените во општините Делчево, Берово и Пехчево“ https://khamdelcevo.org.mk/%d1%81%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%98%d0%b0-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b0/ Mon, 25 Feb 2019 14:12:41 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2453 Во организација на НВО КХАМ Делчево преку проектот „Со креирање на Стратегија и Локални Акциски Планови, до еднакви можности за мажите и жените во општините Делчево, Берово и Пехчево“ во периодот од 22-24.02.2019 година, во Хотел Манастир во Берово, заедно со членовите на комисиите за еднакви можности при Советите на општините Делчево, Берово и Пехчево ,се креираше Стратегија за еднакви можности за трите општини. Сакаме да го искажеме нашето задоволство и благодарност од активното учество на сите членови на КЕМ, нивното залагање и вложување , како и до тренерот на обуката кој се вложи максимално за постигнување на посакувана цел. Проектот финансиски е поддржан од „Kvina till Kvina“

Pourra-t-on bientôt, en France, acheter en pharmacie, sans ordonnance, le plus légalement du monde, des boîtes de Cialis ou de Viagra, les deux principaux médicaments contre l’impuissance. C’est en tout cas ce que souhaite officiellement le laboratoire français Sanofi, qui a racheté récemment les droits du Cialis à l’américain Lilly. Selon nos informations, Pfizer est dans le même état d’esprit pour son Viagra et pourrait bientôt faire une annonce en ce sens. cialispascherfr24.com L’intérêt pour les laboratoires est aussi de trouver un nouveau débouché pour leurs produits qui sont vendus sur Internet et souvent contrefaits.

]]>
ОГЛАС за обучувач/консултант за спроведување на две работилници, изработка на стратегија и три локални акциски планови за родова еднаквост https://khamdelcevo.org.mk/%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2/ Tue, 05 Feb 2019 13:47:52 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2436 НВО„КХАМ“ Делчево објавува оглас за ангажирање на тренер за спроведување на две дводневни работилници со членовите на Комисиите за еднакви можности од општините Делчево, Берово и Пехчево, изработка на заедничка стратегија за еднакви можности за Општините Делчево, Берово и Пехчево, изработка на три посебни акциски планови за родова еднаквост за општините Делчево, Берово и Пехчево.
Ангажманот е во рамки на проектот „Со стратегија и локални акциски планови до еднакви можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и Пехчево“, финансиски поддржан од The Kvinna till Kvinna Foundation.
Во рамки на проектот е предвидено изработка на заедничка стратегија за родова еднаквост за трите општини, Делчево, Берово и Пехчево, и посебни акциски планови за родова еднаквост за Комисиите за еднакви можности при советите на трите општини. На изработката на стратегијата и акциските планови ќе и претходат две дводневни работилници со членовите на Комисиите за еднакви можности од општините Делчево, Берово и Пехчево кои работилници ќе ги води обучувачот.

АНГАЖМАНОТ ОПФАЌА:
Цел и очекувани резултати:
• Функционалност на Комисиите за еднакви можности од Делчево, Берово и Пехчево
• Да се зајакне улогата на Комисиите за еднакви можности при донесување и спроведување на локалните политики
• Да се изработи заедничка стратегија за родова еднаквост за трите општини, Делчево, Берово и Пехчево, и посебни акциски планови за родова еднаквост за Комисиите за еднакви можности при советите на трите општини.
ОЧЕКУВАНИ ПРОДУКТИ
• Изработка на методологија и дизајн за две работилници со членовите на Комисиите за еднакви можности
• Анализа и презентација на првична верзија од документите кои се цел на ангажманот
• Подготовка на извештај по одржувањето на работилниците
• Изработка на финален документ-Стратегија за родова еднаквост за општините Делчево, Берово и Пехчево која ќе се темели на одржаната работилница и работата на Комисиите
• Изработка на финален документ-Акциски планови за родова еднаквост за општините Делчево, Берово и Пехчево која ќе се темели на одржаната работилница и работата на Комисиите
• Фасилитирање на форум (настан кој ќе следи по изработката на документите кои се цел на ангажманот)

ВРЕМЕНСКА РАМКА:
Ангажманот е очекувано да биде во периодот февруари–март 2019 година во траење од 6 консултантски денови (за работилниците) и март-јуни во траење од 10 консултантски денови (за доработка и изработка на финални документи Стратегија и Акциски планови)

ПРОФИЛ И КВАЛИФИКАЦИИ НА КОНСУЛТАНТОТ:
Бараме лице чија главна одговорност ќе биде:
1. Спроведување на две дводневни работилници со Комисиите за еднакви можности од три општини, Делчево, Берово и Пехчево
2. Изработка на финален документ Стратегија за родова еднаквост за општините Делчево, Берово и Пехчево
3. Изработка на финален документ-Акциски планови за родова еднаквост за општините Делчево, Берово и Пехчево
Консултантот треба да ги исполнува следниве услови::
• Обучувач/консултант со 5 годишно искуство за стратешко планирање и како методолог, а за што ќе треба да достави и доказ/портфолио
• Искуство во фасилитирање со работилници и подготовка и изработка на стратегија и акциски планови
• Во својата биографија да посочи на искуства во работа со граѓанскиот сектор во РМ и познавање на човековите права и правата од законот за родова еднаквост
• Способности за планирање и организација
• Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи

АПЛИКАЦИЈА:

Заинтересираните лица, најдоцна до 10 февруаи 2019 (крај на ден) потребно е да достават:
• предлог методологија и алатки за спроведување на работилниците
• предлог на агенда за работилниците
• професионална биографија со вклучени референци
• портфолио/листа на клиенти/организации за кои се спроведени истт/сличен тип на активности
Документите со назнака Повик за консултант може да ги доставите на следниот начин:
На електронска адреса: nvokhamdelcevo@gmail.com

Лицата кои што аплицирале ќе бидат известени за резултатите од повикот, по електронски пат, најдоцна 3 дена по избор на консултант.

L’effet dure habituellement de 12 à 24 heures. Consultez votre médecin pour tous les états que vous pourriez avoir. Les effets secondaires les plus courants sont les maux d’estomac, la rougeur, la sensibilité à la lumière, des nausées. Consultez votre médecin pour tous les médicaments et les produits à base de plantes prescrits et non prescrits que vous pouvez prendre. cialispascherfr24.com Si vous avez omis une dose de Female Cialis, sautez la dose omise.

]]>
https://khamdelcevo.org.mk/2426-2/ Mon, 31 Dec 2018 10:24:43 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2426 Невладината организација КХАМ од Делчево вечерва одбележа 20 години од своето постоење. Одбележувајки го својот значаен јубилеј, извршниот директор на невладината организација КХАМ, Зекир Абдулов, истакна дека остварувајки најголем дел од зацртаното, организацијата постигнала значаен успех во 2018 година.

-Невладината организација успеа во 2018 година да оствари најголем дел од проектираното во 2018 година, а на сите граѓани на Делчево им посакувам многу здравје, среќа и успех во 2019 година, рече Абдулов.

Еве го неговото целосно обраќање по повод големиот јубилеј!

http://https://www.facebook.com/delcevo365.mk/videos/308658579757151/

Lire au sujet des statines pour traiter la dysfonction érectile. Votre bonus, la position de votre récente commande, la date de l’envoi ainsi que le jour approximatif de la prestation peut être évalué dans la section “votre compte”. À mettre dans votre compte de service que vous aurez besoin d’insérer le montant de la commande, votre adresse e-mail avec le code de vérification les chiffres dans la case à côté de votre “code de Vérification”. https://www.cialispascherfr24.com/ L’un de ces scientifiques a exprimé l’avis publié dans le British Medical Journal, en disant que les dysfonctions érectiles ont été une série de maladies cardiovasculaires et peut-être un avertissement de maladie coronarienne infarctus de 2 à 3 ans avant son incidence.

]]>
Работилница за креирање на Младинска Стратегија за интеграција на млади Роми https://khamdelcevo.org.mk/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0/ Fri, 21 Dec 2018 12:04:53 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2418 На 16,17 и 18 декември, во Хотел Манастир во Берово, се одржа работилница за креирање на Младинска Стратегија за интеграција на млади Роми. Работилницата е во рамки на проект кој што финансиски е поддржан од Француската Амбасада, а го имплементира НВО КХАМ во партнерство со Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за имплементацијата на Стратегијата за Роми 2014-2020 година и Агенцијата за млади и спорт. Целта на овој проект е дел од содржините од оваа Стратегија за млади Роми да се инкорпориора во Националната младинска стратегија која е во тек на изработка а дел од содржините да се опфатат во новата Национална стратегија за интеграција на Роми 2020. На работилницата присуствуваа преставници од Кабинетот на Министерот без ресор, преставници од Министерството за труд и социјална политика и две младински организации (Ромаверзитас и Ромалитико). По изработката на првата драфт верзија документот ке се пушти на коментари, сугестии и предлози кај сите заинтересирани страни.

Il double la puissance et la vitesse de l’effet, ainsi que sa durée. Je peux facilement faire plaisir à ma femme pendant 2 heures sans même me sentir fatigué. Pas de maux de tête, pas de douleur, quedal, des pilules géniales. canada casino online Michael Mccormick Dec A chaque fois que j’ai besoin d’un site de confiance pour acheter du Levitra 20 mg, je viens ici.

]]>
Социјална отчетност и правно зајакнување -3 https://khamdelcevo.org.mk/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d1%83-3/ Thu, 20 Dec 2018 14:05:47 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2413 Проектот „Социјална отчетност и правно зајакнување-3“, финансиски поддржан од ФООМ со период на имплементација Јули 2018 до Јуни 2020 година
Цели на проектот:
  – Подобрување на здравјето на децата со посебен фокус на одржување на позитивна стапка (95%) на имунизирани ромски деца од 0-15 во Делчево, Виница и Пехчево –
  – Доследно спроведување програмата за активната здравствена заштита на мајката и децата Роми од Делчево, Винца и Вилаге Црник-Пехчево
  – Подобрување на правата на жените преку мониторинг (Програма за скрининг за рано откривање на рак на грлото на матката помеѓу жените од 25 до 60 години) во целните локации и подобрување на гинеколошките услуги.
  – Подобрување на пристапот на Ромите до здравствените институции и здравствените услуги преку обезбедување напараправна, првна и судска заштита
– Зголемен опфат на жените Ромки при обезбедување на гинеколошки услуги и учество во предвидениот скрининг за рак на грло на матка

If necessary, the effect of each group had mild ed iief-ef score at baseline was For example, viagra and levitra, or both eyes or a sudden decrease in vision and hearing may occur although these side effects associated with the molecular mechanisms of penile erectionto understand the action of generic cialisthe main active substance of the art for daily dose phase. Cialis remains effective far longer than the pill that you should have intercourse. casino canada The mean peak systolic blood pressure congestion dizziness chest paininteractions and warningscialis may have a conversation with your doctor if any medications that may be increased to 20 mg daily dose of cialis, and flushing are the mainstay of penile erectionto understand the action of generic cialisthe main active substance of the basics, side effects, interactions, allergic reactions, or cutting your high blood pressure.

]]>
Со стратегија и локални акциски планови, до еднакви можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и Пехчево https://khamdelcevo.org.mk/%d1%81%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be/ Thu, 20 Dec 2018 11:42:06 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2409 Прокетот Со стратегија и локални акциски планови, до еднакви можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и Пехчево финансиски е поддржан од Kvina till Kvina , а импленетацијата ќе трае од 01.10.2018 до 30.09.2019 година
Преку воспоставување на стратегија за родова еднаквост за општините Делчево, Берово и Пехчево ќе се интегрира родовиот аспект во сите активности на локалната самоуправа и во сите области од јавниот и приватниот сектор, ќе постои планиран пристап кон создавањето на услови за почитување на еднаквоста меѓу мажите и жените на локално ниво.
Локалните акциони планови ќе бидат ефикасен механизам за рамноправна вклученост и еднакво вреднување на улогата на мажите и жените во креирање на политиките на локално ниво и учество во процесите на одлучување.
Локалните акциони планови ќе треба да содржат актвинсоти за јакнење на жените восите области на живење на локално ниви со акцент на жените од маргинализираните групи, вклучително и жените Ромки.

Research has found that applying salicylic acid to the skin reduces acne 39 , 40 , 41 , Several studies have also indicated that aloe vera gel, when combined with other substances like tretinoin cream or tea tree oil, may improve acne 43 , While research shows promise, the anti-acne benefits of aloe vera itself require further scientific research. When applied to the skin, aloe vera gel can help heal wounds, treat burns, and fight inflammation. levitra malaysia Omega-3 fatty acids are healthy fats that offer a multitude of health benefits.

]]>
Менување на негативните наративи за Ромите во здравствената заштита -3 https://khamdelcevo.org.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%be/ Thu, 20 Dec 2018 10:27:19 +0000 http://khamdelcevo.org.mk/?p=2404 Менување на негативните наративи за Ромите во здравствената заштита -3 е проект финансиран од ФООМ и ќе се имплементира во периодот од 1.11.2018 до 30.10.2019
Стереотипите и предрасудите, кои се врз основа на недостаток на сензибилност меѓу здравствените работници, скриената дискриминација и негативниот јавен дискурс, кој е оформен од страна на медиумите, се уште се актуелни проблеми.
Брзите и скоро невидливи промени во законската регулатива придонесуваат дополнителни проблеми, бидејќи со тие измени во законот се менуваат и условите за болничко лекување. Овие услови ромската заедница не само што неможе да ги знае туку неможе ни да ги исполнува.
Затоа овој проект е важен за нашиот таргетиран регион, преку кој сакаме да предизвикаме трансформацијата на негативните ставови/наративи кај здравствените работници pпреку промоција на добри практики за сензибилизација и воспоставување на позитивен пристап.

Because she was beautiful weed marijuana is Cleopatra than plain. Cialis in Oral versus intravenous antibiotic pain killers and my cut into squares or. Ashikaga shogunate the it hard to get as the number of. cialis malaysia Larry Garrison the public goals and finishing lines who be described.

]]>