12 Jun
  • By ZekirKum
  • Cause in

Област Граѓански активизам

Опфатеноста на Ромите во креирањето на локалните и националните политикинеможе да се мери ниту во промили. Ромите во РМ скоро и да не учествуваат во креирањето на националните и локалнитеполитики во државата кои се однесуваат на граѓанска вклученост на ромскатазаедница. Граѓанското учество кај ромската заеднца се свееде на неколку инцијативи од ромскитеневладини организаци кои ни […]

VIEW DETAIL