Анкета – “Развивање на дигиталните вештини кај децата Роми”

Анкета – “Развивање на дигиталните вештини кај децата Роми”

НВО КХАМ Делчево во рамки на проектот “Развивање на дигиталните вештини кај децата Роми”-DIGI Up,започна со анкетирње и интервјуирање на наставниците и ромските образовни медијатори од основните училишта, со цел да се испита нивното мислење и нивните искуствата во однос на спроведување на дигиталното образование.Оваа активност ќе продолжи и во следниот период, односно до крај на месец март и ќе ги опфати директорите и учениците основци. Резултатите ќе бидат објавени и целосно разработени во претстојната студија. Овој проект е поддржан преку Еразмус + програмата на ЕК,а се спроведува во партнерство со Словенија и Хрватска.Ljudska univerza Lendava Pučko Otvoreno Učilište Čakovec
NGO KHAM Delchevo within the project “Developing digital competence of Roma children” -DIGI Up, started interviewing teachers and Roma educational mediators from primary schools, in order to examine their opinion and their experiences regarding the implementation of digital education. This activity will continue in the next period, i.e., until the end of March and will cover principals and elementary school students. The results will be published and fully developed in the upcoming study. This project is supported through the EC Erasmus + program, and is implemented in partnership with Slovenia and Croatia.

Share this post