28 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

Брошура на проектот: "Подобрување на вработувањето на Ромите преку образование и обука"

Проектот „Подобрување на вработувањето на Ромите преку образование и обука“ се спроведува во три локални средини: Делчево, Виница, с.Црник -Пехчево. Целна група  во проектот се  Роми со посебен акцент на жената Ромка. Проектот финансиски е подржан од ЕУ и Ромски Едукативен Фонд- Будимпешта кој ќе се спроведува  2 години.( 29 Декември 2015 – 29 Декември […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

Област Граѓански активизам

Опфатеноста на Ромите во креирањето на локалните и националните политикинеможе да се мери ниту во промили. Ромите во РМ скоро и да не учествуваат во креирањето на националните и локалнитеполитики во државата кои се однесуваат на граѓанска вклученост на ромскатазаедница. Граѓанското учество кај ромската заеднца се свееде на неколку инцијативи од ромскитеневладини организаци кои ни […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

НВО„КХАМ“-Делчево е одржан Завршен тест за Претприемачките/бизнис обуки.

На ден 12.07.2015 год., во просториите на НВО„КХАМ“-Делчево е одржан Завршен тест за Претприемачките/бизнис обуки. Издадени се вкупно 20 сертификати за технички вештини во соработка со Приватна образовна установа ПОУ- ОГУ„ Ванчо Прке“ Штип за кои обуката се изведуваше во периодот од 06.07.2015 до 08.09.2015 година во Штип. Издадени се и 9 сертификати за бизнис […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

ПАТ КОН КАРИЕРАТА – Зголемување на вработеноста на жените Ромки

Донатор: Македонска развојна фондација за претпријатија Период на имплементација: 01.02.2015-31.07.2015 За проектот: Цел: Придонес кон интеграција на жените Ромки од источно планскиот регион на пазарот на труд преку зголемување на можностите за вработување во руралните подрачја на Источна Македонија Целната група се: Жени Ромки од источно планскиот регион, локални бизнисмени Директни корисници: 40 жени Ромки […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

„Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“

Финансирана од Министерство за финансии, во рамките на ЕУ ИПА (Компонента за развој на човечки ресурси), а во партнерство со Македонска развојна фондација за претпријатија НВО КХАМ Делчево, ХДЗР Месечина од Гостивар и микрокредитната фондација Хоризонти. Од 14.12.2015 година, проектот „Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“ се одвива во 6 града:Делчево, […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

„Подобрување на вработувањето на Ромите преку образование и обука“

Финансиран од ЕУ и имплементиран од Ромски Едукативен Фонд (РЕФ) Будимпешта Партнери:НВО КХАМ Делчево и НВО „Амбрела“ Скопје Локација на проектот: Делчево, Шуто Оризари -Скопје, Виница, Тработивиште и с.Црник Времетраење: 24 месеци Од месец март 2016 година, а во тек на 24 месеци, ќе започне да се реализира проектот „Подобрување на вработувањето на Ромите преку […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

Менување на негативите наративи за Ромите во здравствените институции

Финансиран од ФООМ Времетраење: од 2015 до 2016 година. Главна цел Трансформацијата на негативните ставови/наративи кај здравствните работници, а со тоа и промена на генералната слика во насока на подобрување на здравствениот статус на Ромите во Источениот регион. Специфични цели • Промоција на добри практики преку кои ке се изврши мотивација за промена/трансформација на негативните […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

Менување на негативите наративи за Ромите во здравствените институции

Финансиран од ФООМ Времетраење: од 2015 до 2016 година. Главна цел Трансформацијата на негативните ставови/наративи кај здравствните работници, а со тоа и промена на генералната слика во насока на подобрување на здравствениот статус на Ромите во Источениот регион. Специфични цели • Промоција на добри практики преку кои ке се изврши мотивација за промена/трансформација на негативните […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница

Финансиран од ФООМ Времетраење: од 2015 до 2016 година. Цели за 2015 год • Зголемување на бројот на вакцинирани деца на возраст од 0 до 15 год. за најмалку 90 % во Брегалничкиот регион • Унапредување на женското здравје (скрининг програма за рано откривање на рак на грло на матката кај жените на возраст од […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

„Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Република Македонија“

Проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Република Македонија“, финансиски и технички е поддржан од страна на Ромскиот едукативен фонд–Будимпешта. Имплементиран е од Ромски ресурсен центар–Скопје (РРЦ) и НВО „КХАМ“ Делчево. Цел на проектот е подобрување на соработката со основните училишта во три општини, Делчево,с. Црник и Виница преку реализација […]

VIEW DETAIL