Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ОБЛАСТ-ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Остварувањето на човековите права и почитувањето на принципот на недискриминација,претставуваат темелна вредност на македонското општество.

Причините за појавата на дискриминација се наоѓаат во се уште присутните предрасуди кон одредени општествени групи или поединци, а ваквите однесувања, некогаш директно, а често индиректно, имаат за цел да направат поделби и нееднаков третман на граѓаните, по основ на различната етничка припадност, јазик, полова припадност, припадност на маргинализирана група, социјално потекло, верско или политичко уверување…, односно различно постапување спрема поединци и одредени групи во исти или слични ситуации. Во овој поглед нарушување на основните човекови права најмногу се забележани кај ромската заедница како најмаргинализирана група која е најподложна на дискриминација по сите основи.

Во последниот период (2011-2015) значително се забележува ограничување на правото на движење пред се на припадниците од ромската заедница.

НВО „КХАМ“ Делчево за оваа проблемска област се фокусира на:

1. Зголемување на степенот на информираност на ромската заедница и маргинализираните групи за основните човекови права

2. Остварувањето на право на домување на маргинализираните групи со акцент на Ромите

3. Промовирање на човекови права и заштита од дискриминација по етничка основа и расна профилираност;

Проекти

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.