Вести

Утврдување на влијанијата на социјалните и економските детерминанти врз здравјето на Ромите

Завршна конференција на проект „Утврдување на влијанијата на социјалните и економските детерминанти врз здравјето на Ромите“ На ден 12.12.2022 во Скопје – х.Мериот се одржа завршна конференција под наслов ,,Живот на периферијата“ на кој КХАМ учествуваше со свој апрезентација за спроведените активности како и постигнатите резултати од проектот

Related Articles

Back to top button