Тековни проекти

Име на ПроектотПериод на реализацијаЛокацијаЦел на ПроектотДонатор

1. Социјално и правно зајакнување на ромската заедница

јули 2020 – јуни 2022Источно Брегалнички регион (Делчево, Пехчево со с. Црник, Берово, Виница, Кочани и Штип )Подобрување на активната здравствена заштита на мајките и децата Роми
од Делчево, Виница и с. Црник (Пехчево) во периодот на бременост и периодот од една година од породувањето.
ФООМ
2. Стој цврсто за родова еднаквостмај 2021- декември 2022Делчево, Берово, Пехчево и Македонска КаменицаДа ги зајакне организациските капацитети на КХАМ и да продложи да ги јакне капацитетите на КЕМ и на канцеларијата за бесплатна правна помош во насока на заштита и остварување на правата на жените за нивна целосна рамноправност.The Kvinna till Kvinna Foundation
Нова шанса за насноември 2019- март 2022Р.С Македонија, Словенија, ХрватскаОбезбедување и совладување на базични компетенции и вештини за полесно вклучување на ромската заедница на пазарот на труд, но и нивно оспособување воопшто за да се интегрираат во општините во кои живеат .EK, Erazmus + Startegic partnership K2 +
DigiUPаприл 2021- февруари 2023Р.С Македонија, Словенија, ХрватскаДа се изработи наставен план за развој на дигиталните вештини и компетенции на учениците РомиErazums + EK