Тековни проекти

Проект: Бесплатна правна и психосоцијална поддршка за жени од руралните средини за Општините Делчево и Пехчево

Донатор: Донатор:Kvinna till Kvinna  и Колаиција Маргини

Времетраење на проектот : 01.08.2022 – 31.01.2024

Цели: Зголемен пристап до правда и права за ранливите и маргинализирани лица од урбаните и руралните средини во Источниот регион.

 Проект: Стој цврсто за родова еднаквост II

Донатор:Kvinna till Kvinna  Шведска Агенција за развој и соработка (SIDA)

Период на имплементација: 01.01.2023-31.12.2023

Цел  на проектот: Да ги зајакне организационите капацитети на КХАМ и да продолжи да ги зајакнува капацитетите на локалнате машинерија за родова еднаквост и канцеларијата за бесплатна правна помош со цел заштита и имплементација на правата на жените за нивна целосна еднаквост.

Проект: Низ женски леќи

Донатор:CRPM

Период на инплементација 01.05.2022 – 30.09..2023Покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост

Проект: Изработка на мониторинг извештај користејки алатки за родово одговорно буџетирање

 Општа цел: Креирање на родови политики преку мониторирање и застапување и партиципативно учество на жените, вклучително и на жените од руралните средини

Проект: Да се реализира ветеното 

Донатор: IFES

 Период на имплементација  01.1102022 до 30.04.2023

Поддршка на изборните реформи  во Македонија е проект на Владата на Швајцарија кој го спроведува Меѓународната фондација за изборни  системи (ИФЕС)

Главна цел: Мобилизација на Граѓанскиот Сектор во Делчево за реализирање на ветувањето за Локалните Избори: Донесување на стратегиски документ за соработка со НВО за  2022-2025 година и обезбедување на буџет кој треба да расте

Проект: -Завршна поддршка за спроведување на стратешките цели и приоритети на НВО КХАМ Делчево

Период на импламентација:01.07.2022-30.06.2023

Донатор: ФООМ

Општа цел: Унапредување на здравјето на жените и девојките Ромки во брегалничкиот регион

Проект: Инспекторатите во служба на граѓаните

Период на имплементација: 01.05.2023 –  28.02.2024

Донатор: Smart Balkans, Норвешка амбасада

Општа цел: Да се зголеми ефикасноста на инспекциските служби во служба на граѓаните.

Специфични цели: а) Да се зајакнат Граѓанските организации во нивната мобилизација на целните групи да се ги бараат своите права преку инспелциските служби

Б) Подигање на јавната свест кај граѓаните да пријавуваат кај инспекциските служби и застапување за отварање на институциите

В) Подршка на граѓаните при поднесување правни поднесоци до институциите, пред се до инспекциските служби

Проект: Горда и инетегриирана Ромка

Донатор: RRОМА

Период на импалементација 01.03.2023 – 30.11.2023

Општа цел:Да се поттикне свеста за активно учество на Ромките преку разбирање на причините за социјална исклученост и бажноста за учеството на жените Ромки во граѓанското општествo

Back to top button