ОДРЖАНИ ЗАВРШНИ СЕСИИ ОД АКТИВНОСТА „ЧИТАЧКИ КЛУБ ЗА МАЈКИ“

ОДРЖАНИ ЗАВРШНИ СЕСИИ ОД АКТИВНОСТА „ЧИТАЧКИ КЛУБ ЗА МАЈКИ“

Во периодот од 21-29 Ноември 2017 година, преку проектот „Подобрување на вработеноста кај Ромите преку образование и обука“, во Делчево, Виница и с.Црник – Пехчево, се одржаа завршни сесии од активноста „Читачки клуб на макји“. Проектот финансиски е поддржан од ЕУ и РЕФ од Будимпешта!

 

Share this post