Нашата визија, мисија и стратегија

ВИЗИЈА

Граѓаните во РМ се рамноправни, достоинствено вработени, со остварено право на здравје и целосно вклучени во образовниот процес и останатите сфери на општественото живеење

МИСИЈА

НВО “КХАМ” е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи да се ангажираат за да ги остварат своите здравствени права, да обезбедат подобро образовно ниво и подобра економска положба.

Back to top button