Лична карта

ЛИЧНА КАРТА НА НВО „КХАМ“ – ДЕЛЧЕВО

Невладината организација „КХАМ“ (НВО „КХАМ“) од Делчево е невладина, непартиска и непрофитабилна органиација основана со слободна вољја и здружување на група група граѓани – ентузијасти  чија основна цел беше остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувањакако и заради вршење на дејности и активности за подобрување  и унапредување на социо-економските и образовните потреби на мргинализираните групи.

НВО „КХАМ“ е продолжение на Хуманитарното и добротворно здружение на ромите „КХАМ“ од Делчево кое е основано на 20.03. 1999 год. во кое членуват околу 90 членови повекето од ромска и македонска националност.

Проект Донатор
1.   “Компјутерски курсеви” Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС
2.   ” Права на млади” Фондација институт отворено општество-Македонија (ФИОOМ)
3.   Кампања „ДОСТА Е“  ФИОOМ
4.   Со демократија против насилство Институт за трајни заедници (ИТЗ)
5.   “Зајакнување на организациските капацитети” Амбасада на САД во Македојнија
6.   Програма„Применето образование за млади Роми“ Македонски центар за межубародна соработка (МЦМС)
7.   “Гласот на граѓаните” Фондација отворено општество Македонија (ФИООМ)
8.   Курсеви за шиење УСАИД              
9.   “Летен камп” заврши МЦМС – ПОР 
10. “Програма за сиромашните заедници” Институт за трајни заедници (ИТЗ)
11. “Талентираните млади Роми” Министерството за култура-Македонија
12. “Градење на капацитетите и децентрализација” Светска банка-Канцелариија Скопје
13.  “Кажи Македонија” ФИООМ, ОХО и МЦМС
14. “Подобрување на образованието за младите Роми (ПОР)” МЦМС
15. “Бесплатни правна помош, правна
култураи социјализација“
Адвокатите комора на Република Македонија
16. “Стручна обука за невработени жени
Ромки”
Програма за развој на заедниците (УСАИД)
17. “Граѓанско советодавен центар ФИООМ
18. Електронско поврзување на НВО Секторот од Брегалничкиот регион Фондација Е- Македонија
19.  Борба за спречување на трговијата со луѓе” Отворена порта
20. “Реинтеграција на иселениците” Интернационална организација за Миграции (ИОМ)
21.  “Ромите во акција против ХИВ / СИДА” ХОПС
22. “Местото и улогата на Ромите во
процесот на децентрализација”
ФИООМ
23.  „Пристап до информации од јавен карактер“ ФИООМ
24. „Еднакви образовни можности за децата
Роми“
Холандска амбасада
25. „Улогата на НВО секторот во Источна Македонија“ Институт за трајни заедници (ИТЗ)
26. 
Ромски информативни центри (РИЦ)   (2007-2011)
Министерство за труд и социјална политика (MТСП)
27. „Инклузија на децата Роми во
јавните  предучилишни установи“
МТСП
28. Институционален развој на ХДЗР – КХАМ“ Центар за институционален развој (ЦИРа)
29. „Презентирање на резултати “ Македонскиот институт за медиуми ( МИМ)
30. “Спречување на нелегалната  трговија на луѓе од, до и преку Бугарија и Македонија” Европска агенција за реконструкција (ЕАР) 
31.  „Жената Ромка заслужува повеке можности“ Ромска правна програма(РПП)
32.  „Здрава Роми-активните граѓани“ ФИООМ
33. Годишна програма на НВО,, КХАМ “ Центара за институционален развој (ЦИРа)
34. „Обезбедување на бесплатни правни совети
за ромската заедница од Ромите медијатори кои не се правници“
ЕСЕ / ФООМ
35. “Имунизација за Роми“ Институт отворено општество (ИОО) -Њујорк
36. „Добар почеток“ Ромски едукативен фонд -Будимпешта (РЕФ)
37. Мониторинг на заедницата-Имунизација на
Роми“
„Институт отворено општество (ИОО) -Њујорк  
38.  Пат кон кариерата-подобрување на вработувањето на жените од етничките малцинства од источниот регион- 1“ МРФП (Македонска развојна фондација за претпријатија)
39. „Право на здравствена заштита воспоставување на параправна помош  во заедницата“ Институт Отворено Општество Македонија
40. „Пат кон кариерата-подобрување на вработувањето на жените од етничките малцинства од источниот регион- 2“ МРФП (Македонска развојна фондација за претпријатија)
41. „Коалиција на ромски невладини организации за борба против дискриминацијата на Ромите во Македонија на
граничните премини“
Фондација Отворено Општество -PGF
42.  Промени на негативните наративи за ефективно здравство на ромската зедница I, II и III ФООМ-
Програма Јавно зздравје за Роми
43. Институционална програма ЦИВИЦА Мобилитас (МЦМС)
44.  Јавно и политичко учество на жената Ромка во соработка со Даја -Куманово Европски институт за демократија и човекови права (EIDHR)
45.  Зголемување учеството на жената Ромка на пазарот на труд во соработка со МРФП ЕУ-IPA Human recource Development 04 06 01
46.  Подобрување на вработеноста на Ромите преку образование и обука во соработка со РЕФ ЕУ-IPA Human recource Development 04 06 01
47.  Борба против бариерите за излез: Македонските Роми на граница –  во соработка со ЕПИ Ромска канацеларија за Инцијативи и Тенк Тинг фомд од Будимпешта
48.  Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Република Македонија во партнерство со РРЦ РЕФ -Будимпешта
 
49.  Социјална Отчетност и правно зајакнување на
ромската заедница
ФООМ
50.  Активности преку учење ОСФ
51.  Следење и
известување за прекршување на правата на Ромите
Германска амбасада в сорааботка со Хелсиншки комитет
52.  Вклучување на децата-Роми во јавните општински установи-Детски градинки во РМ Министерство за труд и социјална
политика
53.  Мојот глас- мој избор ФОСИ/РИО Будимпешта
54.  Воспоставување на правна преваленса од AIDS во РМ- Мобилна гиниколошка амбукланта ХЕРА
55.  Правна и финансиска подршка ФООМ
56.  Со Стратегија и Акциски планови до  еднакви можности
за мажите и жените во општините Делчево, Пехчево и Берово.
Kvinna till Kvinna Foundation
57.   Нова шанса за нас (подготовка на програма за социјално активнисраање за образование на воззрсни) Erazmus + Startegic partnership K2 +
58.   Пристап до правда за маргинализирани групи на заедници за општините Делчево, Берово, Пехчево и Македонска Каменица Kvinna till Kvinna Foundation
59. Стој цврсто за родова еднаквост Kvinna till Kvinna Foundation
60. DigiUp (Developing digital competence of Roma children) Erazmus +KA226 Partnership for Digital Education Readiness

Back to top button