Здравство

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ:  Социјално и правно зајакнување на ромската заедница  

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЈА: јули 2020 – јуни 2022 

ЛОКАЦИЈА/И: Источно Брегалнички регион (Делчево, Пехчево со с. Црник, Берово, Виница, Кочани и Штип 

  1. Цели и задачи  

За секоја од следните секции додадете онолку линии колку што ви се потребни. 

 

  1. Цели и задачи  

 

1.1. Унапредување на детското здравје со посебен фокус на задржување на озитивната стапка  (95 %) на имунизирани ромски деца од 0 до 15 години во општините Делчево, Виница и Пехчево -с. Црник 

1.1.1      Унапредување на детското здравје со посебен фокус на специјалистичко консултативните услуги ( Ортопед, Очен лекар, Кардиолог, Психијатар,Педијатар, Логопед, Дефектолог и слично) за  деца Роми од 0 до 15 години, со нагласок на семејства на корисници на права од социјална заштита, семејства кои живеат во субстандардни услови и семејства со низок приход во општините Делчево, Виница и Пехчево -с. Црник 

 

1.2. Подобрување на  активната здравствена заштита на мајките и децата Роми  

од    Делчево, Виница и с. Црник (Пехчево) во периодот на бременост и периодот од една година од породувањето. 

 

1.3. Унапредување на женското здравје преку следење на Скрининг програма заа рано откривање наа рак на грло на матката кај жените на возраст од 23 до 58 години и во таргетираните општини и подобрување на пристапот до редовните гинеколошкии услуги, во услови на КОВИД 19 

 

1.4.Унапредуваење на пристапот на  Ромите до здравствените услуги  преку правноо зајакнување,  пружање на параправна помош  и судска заштита / литигација. Посебен фокус ќе се даде на домувањето на лицата кои живеат во субстандарднии услови, легализација и реновирање на куќи во Виница, обезбедување на основно образование за лица во социјален ризик, заштита на правата од работен однос наа жените со ниски плати во текстилните фабрики, самохраните мајки и жртвите на семејно насилство. Паралелно ќе се врши и подигање на свеста за почитување на уредбите кои ги носи Владата во услови на КОВИД 19. 

 Целни групи:

3.1 Ромски родители и деца на возраст од 0 -15 год. од Брегалничкиот регион (Делчево, с. Црник, Виница ) 

3.2.  Жени Ромки на возраст од 23 до 58 год. од Делчево, с. Црник и Виница  

3.3. Здравстени професионалци,и институции на локално ниво кои влијаат на правото на здравје  од Делчево, с. Црник и Виница. Институциите во Берово исто ни се целна група бидејќи таму се носат одлуките и решенијата. 

 

Очекувани резултатаи:

Задржана и унапредена позитивната стапка со над 95 % на имунизирани ромски деца од 0 до 15 год. во општините Делчево, Виница и Пехчево -с. Црник. 

Подобрен пристап на децата Роми од општините Делчево, Виница и Пехчево -с. Црник. до Специјалистичко консултативните услуги. 

Над 70% од жените Ромки на возраст од 23 -58 години да спроведуваат редовни гинеколошки прегледи,со стекнати знаења како да постапуваат во услови на КОВИД 19. 

Подобрена  активната здравствена заштита на мајките и децата Роми  

од    Делчево, Виница и с. Црник (Пехчево) во услови наКОВИД 19 

Подобрена здраствена  заштита и намален број на повреди  на здравствените права и останатите права кои влијаат на остварување на правото на здравје како правата од работен однос, право на дообразование и остврување на социјалните права, на  Ромите од  Брегални~kiot регионот пред се преку Параправна помош, но и нivno поттикнување и поддршка за  спроведување на граѓански иницијативи и судска заштита /литигација 

 

НВО ,, КХАМ“ – Делчево

Координатор на здравствена програма

Back to top button