Вести

Завршен настан и презентација на PhotoVoice продукти од проект „Утврдување на влијанијата на социјалните и економските детерминанти врз здравјето на Ромите“ во Виница

На ден 30.12.2022 НВО КХАМ спроведе завршен настан за проект „Утврдување на влијанијата на социјалните и економските детерминанти врз здравјето на Ромите“ на кој присуствуваа претставници од ромско население од Делчево, Виница и с.Црник како и претставници од Л.С Виница, ЈКП – Виница , ЦСР Виница како и претставници од ромски невладини организации од Виница . На овој настан се промовираа спроведените активности од проектот како и постигнатите резултати, а промовирани се и фотовоисе продуктите како крајни резултати од истражувањето спроведено преку проектот

Related Articles

Back to top button