12 мај
 • By KhamDelcevo
 • Cause in

Лична карта

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

                                         ЛИЧНА КАРТА НА НВО „КХАМ“ – ДЕЛЧЕВО

 

Невладината организација „КХАМ“ (НВО „КХАМ“) од Делчево е невладина, непартиска и непрофитабилна органиација основана со слободна вољја и здружување на група група граѓани – ентузијасти  чија основна цел беше остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувањакако и заради вршење на дејности и активности за подобрување  и унапредување на социо-економските и образовните потреби на мргинализираните групи.

НВО „КХАМ“ е продолжение на Хуманитарното и добротворно здружение на ромите „КХАМ“ од Делчево кое е основано на 20.03. 1999 год. во кое членуват околу 90 членови повекето од ромска и македонска национаност.

 

ВИЗИЈА

Граѓаните во РМ се рамноправни, достоинствено вработени,  со остварено право на здравје и целосно вклучени во образовниот процес и останатите сфери на општественото живеење.

 

МИСИЈА

НВО “КХАМ” е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи да се ангажираат за да ги остварат своите здравствени права, да обезбедат подобро образовно ниво и подобра економска положба.Слушнете

Слушнете

ЦЕЛИ (долгорочни и краткорочни)

 

 

Долгорочни цели

 1. Остварувањето на човековите права и почитувањето на принципот на недискриминација
 2. Надминување на негативните наративи кон Ромите како работници и и подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот
 3. Зголемување на редовноста и подобрување на ниските резултати на ромските ученици во образовниот процес
 4. Доследна примена на здравствените права и примена на превентивните здравствените програми кај ромската заедница
 5. Вклучување на Ромите во важните општествени текови на локално и национално ниво

 

 

Краткорочни цели

 • . Промовирање на човекови права и заштита од дискриминација по етничка основа и расна профилираност преку зголемен степен на информираност на ромската заедница и маргинализираните групи за основните човекови права
 • Остварување на право на домување на маргинализираните групи со акцент на Ромите
 • Зголемување на вработливоста и вработеноста на Ромите и подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот преку надминување на негативните наративи и промоција на позитивни модели  на   работници Роми
 • Зголемен опфат на ромските деца во предучилишното образование  и зголемување на редовноста и подобрување на резултатите на ромските ученици од основното и средното образование, а преку подигање на свеста на родителите за важноста од образование на нивните деца
 • Афирмирање на ромската историја и култура
 • Имплементација на превентивните здравствените програми преку надминување на бариерите при остварување на првата на здравје и менување на негативните наративи за ромската популација
 • Вклучување и информирање на Ромите и маргинализираните групи со акцент на младите во креирање на политики на локално  и национално ниво

 

Целна група

 

 • Граѓаните на општините во Источна Македонија
 • Локалните власти и институции (МЦСР, АВРМ, ФЗО, Сектор за урбанизам, Министерство за транспорт и врски, Биро за развој на образование)од Источна Македонија
 • Локални, регионални, национални и меѓународни НВОи
 • Народен правобранител
 • Маргинализирани групи
 • Ромски информативен центар (РИЦ) Делчево
 • Ромски медијатори
 • Политички партии (со акцент на Ромски политички партии)
 • Младите од Источно-Брегалничкиот регион
 • Оделение за соработка и имплементација на Стратегијата и ЛАП за Роми
 • Кабинет на Министер без ресор и Национален координатор
 • Мали и средни претпријатија во регионот

НВО „КХАМ“ од Делчево до сега има реализирно повеке од 50 проекти од кои поважни се.

  ПРОЕКТИ

Назив на прект Донатор
1. “Компјутерски курсеви” Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС
2. ” Права на млади”  Фондација институт отворено општество-Македонија (ФИОOМ)
3. Кампања „ДОСТА Е“  ФИОOМ
4. Со демократија против насилство Институт за трајни заедници (ИТЗ)
5. -“Зајакнување на организациските капацитети” Амбасада на САД во Македојнија
6. Програма„Применето образование за млади Роми“ Македонски центар за межубародна соработка (МЦМС)
7. “Гласот на граѓаните” Фондација отворено општество Македонија (ФИООМ)
8. Курсеви за шиење УСАИД
9. “Летен камп” заврши МЦМС – ПОР
10. “Програма за сиромашните заедници” Институт за трајни заедници (ИТЗ)
11. “Талентираните млади Роми” Министерството за култура-Македонија
12. “Градење на капацитетите и децентрализација” Светска банка-Канцелариија Скопје
13. “Кажи Македонија” ФИООМ, ОХО и МЦМС
14. “Подобрување на образованието за младите Роми (ПОР)” МЦМС
15. “Бесплатни правна помош, правна култураи социјализација“ Адвокатите комора на Република Македонија
16. “Стручна обука за невработени жени Ромки” Програма за развој на заедниците (УСАИД)
17.  “Граѓанско советодавен центар ФИООМ
18. Електронско поврзување на НВО Секторот од Брегалничкиот регион Фондација Е- Македонија
19.    Борба за спречување на трговијата со луѓе” Отворена порта
20. “Реинтеграција на иселениците” Интернационална организација за Миграции (ИОМ)
21. “Ромите во акција против ХИВ / СИДА” ХОПС
22.  “Местото и улогата на Ромите во процесот на децентрализација” ФИООМ
23. „Пристап до информации од јавен карактер“ ФИООМ
24. „Еднакви образовни можности за децата Роми“ Холандска амбасада
25. „Улогата на НВО секторот во Источна Македонија“ Институт за трајни заедници (ИТЗ)
26. Ромски информативни центри (РИЦ)   (2007-2011) Министерство за труд и социјална политика (MТСП)
27. „Инклузија на децата Роми во јавните  предучилишни установи“ МТСП
28. „Институционален развој на ХДЗР – КХАМ“ Центар за институционален развој (ЦИРа)
29. „Презентирање на резултати “ Македонскиот институт за медиуми

( МИМ)

30. “Спречување на нелегалната  трговија на луѓе од, до и преку Бугарија и Македонија” Европска агенција за реконструкција (ЕАР)
31. „Жената Ромка заслужува повеке можности“ Ромска правна програма(РПП)
32. „Здрава Роми-активните граѓани“ ФИООМ
33. Годишна програма на НВО,, КХАМ “ Центара за институционален развој (ЦИРа)
34. „Обезбедување на бесплатни правни совети за ромската заедница од Ромите медијатори кои не се правници“ ЕСЕ / ФООМ
35. “Имунизација за Роми“ Институт отворено општество (ИОО) -Њујорк
36. -„Добар почеток“ Ромски едукативен фонд -Будимпешта (РЕФ)
37. Мониторинг на заедницата-Имунизација на Роми“ „Институт отворено општество (ИОО) -Њујорк
38. Пат кон кариерата-подобрување на вработувањето на жените од етничките малцинства од источниот регион- 1“ МРФП (Македонска развојна фондација за претпријатија)
39. „Право на здравствена заштита- воспоставување на параправна помош  во заедницата“ Институт Отворено Општество Македонија
40. „Пат кон кариерата-подобрување на вработувањето на жените од етничките малцинства од источниот регион- 2“ МРФП (Македонска развојна фондација за претпријатија)
41. „Коалиција на ромски невладини организации за борба против дискриминацијата на Ромите во Македонија на граничните премини“ Фондација Отворено Општество -PGF
42. Промени на негативните наративи за ефективно здравство на ромската зедница I, II и III ФООМ- Програма Јавно зздравје за Роми
43. .Институционална програма ЦИВИЦА Мобилитас (МЦМС)
44. Јавно и политичко учество на жената Ромка во соработка со Даја -Куманово Европски институт за демократија и човекови права  (EIDHR)

 

45. Зголемување учеството на жената Ромка на пазарот на труд во соработка со МРФП ЕУ-IPA Human recource Development 04 06 01

 

46. Подобрување на вработеноста на Ромите преку образование и обука во соработка со РЕФ ЕУ-IPA Human recource Development 04 06 01

 

47. Борба против бариерите за излез: Македонските Роми на граница –  во соработка со ЕПИ Ромска канацеларија за Инцијативи и Тенк Тинг фомд од Будимпешта

 

48. Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Република Македонија во партнерство со РРЦ

 

РЕФ -Будимпешта

 

49. Социјална Отчетност и правно ззајакнување на ромската заедница ФООМ
50. Активности преку учење ОСФ
51. Следење и известување за прекршување на правата на Ромите Германска амбасада в сорааботка со Хелсиншки комитет
52. Вклучување на децата-Роми во јавните општински установи-Детски градинки во РМ Министерство за труд и социјална политика
53. Мојот глас- мој избор ФОСИ/РИО Будимпешта
54. Воспоставување на правна преваленса од AIDS во РМ- Мобилна гиниколошка амбукланта ХЕРА
55. Правна и финансиска подршка ФООМ
56. Стратегија и стратешки планови за еднакви можности во општините Делчево, пехчево и Берово. Kvinna till Kvinna Foundation
57.  Нова шанса за нас (подготовка на програма за социјално активнисраање за образование на воззрсни)

 

Erazmus + Startegic partnership K2 +

 

Catégorie : Au soleil. Tag : hygiène intime. Quelle protection hygiénique choisir pendant ses règles. cialispascherfr24.com Voir l’article.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
KhamDelcevo